Air Cairo   /   Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Informace o zpracování Vašich osobních údajů (GDPR)

 

1. Vaše osobních údaje zpracováváme, neboť toto zpracování je nezbytné pro plnění závazků plynoucích pro CK z uzavírané smlouvy o zájezdu nebo prodej letenek, dále je nezbytné pro účely plnění právních povinností CK a rovněž je nezbytné pro účely oprávněných zájmů CK (pouze pro účely přímého marketingu).

 

2. Protože jsou splněny podmínky zákonnosti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. b), c), f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“), není pro tyto účely nezbytný Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

3. Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, bez poskytnutí Vašich osobních údajů by nebylo možné plnit závazky ze smlouvy a CK by proto smlouvu o zájezdu bez poskytnutí osobních údajů neuzavřela.

 

4. Správcem osobních údajů je Blue Sky Travel s.r.o., IČ 25 779 281, se sídlem Chodská 1392/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2, www.blueskytravel.cz , tel. č. +420 222 220 210, e-mailová adresa sales@blueskytravel.cz (dále jen „správce“).

 

5. Vaše osobní údaje budou za účelem plnění závazků ze smlouvy o zájezdu předány obchodním partnerům zajišťujících pro CK :

- přepravu do a z destinace zájezdu,

- ubytování, stravování a poskytování dalších služeb v místě zájezdu

(obchodní partneři se sídlem v zahraničí),

- provoz IT systému.

 

6. Vaše osobní údaje budou za účelem plnění právních povinností CK předány obchodním partnerům zajišťujícím pro CK vedení účetnictví, daňové poradenství a povinné pojištění proti úpadku.

 

7. Vaše osobní údaje budou za účelem naplnění oprávněných zájmů CK předány obchodnímu partnerovi zajišťujícímu pro CK přímý marketing.

 

8. Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště budou správcem uloženy po dobu 10 let.

 

9. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

g) kopii zpracovávaných osobních údajů.

 

10. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

11. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

b) vznesete námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu,

c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

d) ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se vztahuje na správce.

 

12. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů v případě že:

a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a Vy namísto výmazu Vašich osobních údajů požádáte o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Správce je povinen Vás předem upozornit na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 

13. Poučujeme Vás o tom, že správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce Vás bude informovat o těchto příjemcích, pokud to budete požadovat.

 

14. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo na to, aby Vám poskytl osobní údaje, které se Vás týkají, které jste mu poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a že máte právo předat tyto údaje jinému správci.

 

15. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tuto námitku vznesete, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

16. Vaše osobní údaje jsou řádně zabezpečeny, a to jak technickými, tak i organizačními opatřeními správce. Poučujeme Vás o tom, že dojde-li přesto k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů s vysokým rizikem pro práva a svobody fyzických osob, správce Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámí. To neplatí v případě, že :

a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;

b) správce přijme následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví;

c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí (v takovém případě budou subjekty údajů informovány pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření);

d) rozhodl tak dozorový úřad.

Nabídky 2024
Informace o zpracování Vašich osobních údajů
Letenky Air Cairo
Ceny zpátečních letenek již od


 
Výše uvedené ceny v ekonomické knihovací třídě jsou v CZK platné ke dni 24.03.2024. Cena od - je včetně servisního poplatku.

Ceny jsou orientační včetně tax, v nejnižší knihovací třídě. Taxy se mění dle kurzu koruny a zahrnují servisní poplatek. Let do Káhiry je přes Hurghadu.

Počet míst je limitován. Vždy vám zajistíme ty nejlepší ceny, které jsou pro daný let dostupný.
Informace o zpracování Vašich osobních údajů
Flotila Air Cairo
Hurghada
23,6°C
jasno
Informace o zpracování Vašich osobních údajů
Marsa alam
Informace o zpracování Vašich osobních údajů
Hurghada
Informace o zpracování Vašich osobních údajů
Sharm El Sheik
Novinky
Léto 2024 CZ - každou středu, sobotu a neděli z Prahy do Hurghady
Léto 2024 SK - každé úterý a pátek do Hurghady. Každý pátek do Marsa Alam.

Již v prodeji LÉTO 2024!
Informace o zpracování Vašich osobních údajů
Vlastníkem webových stránek je zastoupení Air Cairo v České republice a na Slovensku.
Air Cairo
Air Cairo
Air Cairo
Air Cairo
Air Cairo
Air Cairo